Práce v sezóne 2019

Táto pracovná sezóna sa niesla v znamení prác na kláštore a archeológie.

V kostole sa doškárovala veľká krypta, boli domurované jej schody a opravená tehlová obruba. Do menšej krypty bola doplnená vzduchotechnika. V lodi kostola boli otvorené 3 archeologické sondy – v severovýchodnom rohu sa našla pôvodná dlažba a podmurovka menšieho oltára.

   

V presbytériu boli domurované špalety staršieho prechodu z kláštora a zbudované dočasné schodisko z drevených trámov.

Juhovýchodné cely kláštora boli obkolesené lešením a z východnej strany preškárované. Koruny múrov boli čiastočne rozobraté, znovu namurované zaizolované ílom a zatrávnené, aby sa predišlo ďaľšej deštrukcii. Boli doplnené 2 z chýbajúcich okenných záklenkov, domurované východné špalety a osadené 2 ručne kresané dubové trámy ťahadlového systému. Práce v týchto celách budú pokračovať aj o rok.

   

V južnej kláštornej záhrade bolo archeologicky preskúmané okolie ohradového múrika, ktorý bol následne škárovaný, koruna bola premurovaná a zatrávnená.

   

Archeologický výskum v juhozápadnom rohu veľkého nádvoria odhalil polohu vstupu do kláštora a bude pokračovať v budúcej sezóne.

Plánované práce počas letnej sezóny 2019

Na rok 2019 sme si stanovili nasledovné ciele:

V kostole je hlavnou úlohou dokončenie veľkej krypty z minulého roka: Domurovať 3 chýbajúce schody, doškárovať klenbu a osadiť uzatvárací kameň a zábradlie okolo vstupu, aby mohla byť obnovená krypta sprístupnená návštevníkom.

Po vzore tejto krypty tiež plánujeme doplniť vzduchotechniku aj do menšej severnej krypty (vyčistenej a prekrytej v roku 2001).

V presbytériu plánujeme opraviť rozpadávajúci sa múrik pri napojení do lode a mierne ho zvýšiť, aby bolo zrejmé, že pôvodne nešlo o prechod (dnešná funkcia prechodu ostane zachovaná).

V kláštore bude pokračovať konzervácia muriva a omietok v juhovýchodných celách vrátane obnovy okenných záklenkov. Plánujeme tu tiež osadiť dva dubové trámy, aby bolo v budúcnosti možné obnoviť pôvodný dreveno-kovový ťahadlový systém. Opäť nás teda čaká aj ručné kresanie trámov z dubovej guľatiny.

Archeológia bude pokračovať na dvoch miestach v lodi kostola (doskúmanie uzatváracieho múru pôvodného menšieho kostola a lokácia nábehov chóru) a pri zachovanom úseku ohradného múra južnej kláštornej záhrady. Tento záhradný múr budeme následne tiež konzervovať.

Práce v sezóne 2018

Táto sezóna na Katarínke bola (z pohľadu práce) sezónou zaujímavých objavov a nových typov prác, aké sa doposiaľ nerobili.

Najväčším projektom bola rekonštrukcia veľkej Erdödiovskej krypty v lodi kostola. Vyrábali sa „šalungy“ (drevené debnenia tvaru klenieb) a chystal sa materiál na záklenky – špeciálne úzke historické tehly a hlavne množstvo travertínu-penovca. V južnej časti krypty boli obnovené 2 poschodia tehlami zaklenutých hrobových miest (kolumbárií). Potom boli zaklenuté tri východné kolumbáriá a tiež hlavná klenba, všetko z travertínu.

Vstup do krypty tvorí kamenná obruba, ktorú nám vyrezali v Chtelnici. Projekt krypty zahŕňa tiež vetranie výpustmi ukrytými v múroch, ktoré majú zabezpečiť vhodnú ventiláciu aj pri uzavretí krypty.

Archeologický výskum pokračoval smerom von z kostola sondou, ktorá mala umožniť odvodnenie lode kostola a obnovenej zaklenutej krypty. Účelová sonda, paradoxne, odhalila rozsiahly priestor so schodmi pod bočnou kaplnkou – pravdepodobne ďalšiu kryptu. Našiel sa tiež vnútorný múr kláštora smerom do nádvoria aj s kamenným odkvapovým kanálom. Zaujímavosťou je, že na stene podzemnej miestnosti – krypty bol nájdený zaujímavý nápis uhlíkom. Na jeho rozlúštení sa pracuje.

Práce boli aj na veži z oboch strán na parapetoch výklenkov, kde boli pôvodne pravdepodobne umiestnené sochy. Tiež sa dokončila finálna konzervácia posledného piliera v kostole aj s izoláciou ílom a so zatrávnením. Na kláštore sa zachytávali omietky, škárovalo, domurovávali sa nižšie časti múrov – primárne v interiéri najvzdialenejšej časti kláštorného krídla.

Práce v sezóne 2017

Pracovná sezóna na Katarínke skončila a podarilo sa realizovať takmer všetky ciele avizované v článku s plánom na sezónu 2017.

Vzhľadom na to, že veža kostola bola na začiatku sezóny sprístupnená verejnosti, boli práce v nej prispôsobené, aby nenarušovali sprevádzanie turistov. Škárovali sa záklenky a špalety okien na prvom a druhom pochodí veže a to hlavne z vonkajšej strany (foto porovnanie nižšie).

Opravila a zatrávnila sa hlavica piliera v severovýchodnom rohu lode kostola. Vedľa neho je posledný neopravený pilier, ktorý  zostal na ďalšiu sezónu. V interiéri aj exteriéri lode kostola sa zachytávali omietky a vypĺňali škáry, vrátane vstupu do veže.

Južný múr presbytéria bol hĺbkovo preškárovaný z oboch strán, jeho koruna bola rozobratá a nanovo vymurovaná. Vrchné murivo bolo pokryté izolačnou ílovou vrstvou, na ktorej sú trsy trávy, aby bola nová malta chránená pred mrazom a inými poveternostnými vplyvmi (foto porovnanie nižšie).

V kláštore sa pracovalo najmä v posledných troch celách a chodbe. Škárovalo sa, zachytávali sa omietky a dopĺňali sa špalety dverí aj okien.

Vo veľkom fungovala aj archeológia, bol objavený vstup a bočný múr Erdődyovskej krypty. Pri výkope pre hromozvod na našli kúsky podlahy v lodi kostola, ako aj podstavec veľkej sochy kalvárie (ktorá bola po zrušení kláštora prenesená do Dechtíc), vľavo od vchodu do kláštora.

Krypta 2017

V strede leta, cez víkend 21.-23.7. prebehlo tiež dlho očakávané hasenie vápna, vápenná jama bola naplnená deviatimi tonami vápna. Na jeseň po sezóne boli ešte navŕtané a osadené okenice proti snehu a dažďu na 5. poschodí veže.

 Hasenie vápna 2017

Akým prácam sa budeme venovať počas letnej sezóny 2017?

Veľa ľudí si myslí, že na Katarínke sa „nič nerobí“ resp. že „nič vidideľné nepribúda“. Naozaj sa to tak môže javiť, nakoľko naše práce sú skôr zamerané na konzerváciu múrov. Tzn. keby sme to nerobili, viaceré múry by mohli byť už padnuté. Aj toto jedna z vecí špecifická pre projekt Katarínka.

Pozrime sa na to, aké ciele sme si na rok 2017 stanovili:

V kostole pokračuje z minulých rokov
 • oprava a zatrávnenie posledných dvoch hlavíc pilierov v lodi kostola,
 • odkrytie a prieskum ďalšej časti druhej krypty v lodi kostola,
 • a drobné škarovanie a omietkovanie.

 

Južný múr presbytéria (s oknom s krížom) potrebuje
 • preškárovanie popraskanej malty
 • doplnenie muriva z východnej strany,
 • a tiež upratanie priestoru za presbytériom.

Stále je tu pár drobností na veži
 • škárovanie veľkých okien na 1. a 2. poschodí (z vonka),
 • príprava minivýstavy na 1. poschodí,
 • a priebežné škarovanie interiéru (2.-4. poschodie).

V kláštore pokračuje zachytávanie omietok a škarovanie prízemného muriva.
V neposledom rade nás čaká hasenie vápna po 8. sezónach sa už takmer vyprázdnila naša vápenná jama, toto leto ju opäť naplníme!

Ako prebieha búračka 2016 na Katarínke?

Už sa pomaly blíži koniec pracovnej sezóny na Katarínke. Práve na Katarínke prebieha tzv. búračka, t.j. tábor Katarínka zbalíme do skladu rozbalíme ho až budúci rok. Aktuálne (v týždni od 29.8.-4.9.) sa na búračke nachádza okolo 50 až 60 mladých dobrovoľníkov…

Čo sa týka práce, prevažne ide o realizáciu prác, ktoré boli dopredu avizované v novinke uverejnenej nižšie s názvom Aké práce nás čakajú počas letnej sezóny 2016?.

Bolo potrebné nanovo vykonať sanáciu hlavíc pilierov (fotka vľavo). Lešenie sa viac krát v lodi kostola presúvalo, nakoľko v ňom máme 8 pilierov.


Prebieha aj dolaďovanie rekonštrukcie záklenku (vľavo), ktoré sa realizovalo v polovici augusta tohto roka. Na fotke vpravo vidíme dvoch mladých nadaných murárov, ktorí podmuruvávajú jednu zo steny kláštora. Ak by to nerobili, múr by mohol čoskoro spadnúť.

V presbytériu vyrástol juhovýchodný múr kostola. Pôvodný JV múr podlieha škárovaniu, kde dopĺňame chýbajúce kamene (tzv. škárovanie) a konzervujeme ho (fotka vľavo).

V juhozápadnej časti sme nanovo prerobili múr na sucho z tehál (fotka vpravo). Dôvodom nepoužita pevného spojovacieho materiálu (malty) na JZ múre je, že nevieme presne určiť, ktorým smerom pokračoval múr smerujúc z prednej časti presbytéria. Toto musí odhaliť budúci pamiatkový a archeologický výskum.

Vo veži prebiehajú posledné tesárkse a udržiavacie práce. Bližšie informácie o sprístupnení vyhliadkovej veže kostola uverejníme v priebehu mesiacov september-október.

Na Katarínke počas leta prebiehajú pravidelne v nepravidelných časoch vigílne sv. omše. Rovnako dobrovoľná ranná aj večerná modlitba dobrovoľníkov, ako to mali vo zvyku mnísi žijúci v priestoroch tohto kláštora v 17. a 18. storočí.

Katarínka by nebola Katarínkou, keby chýbali ľudia „rovnakej krvnej skupiny“, priestor pre prijatie, porozumenie, spoznanie seba aj iných, dobrodružstvá, dobré jedlo, oddych v prírode apod.

 

Aké práce nás čakajú počas letnej sezóny 2016?

Veľa ľudí si myslí, že na Katarínke sa „nič nerobí“ resp. že „nič vidideľné nepribúda“. Naozaj sa to tak môže javiť, nakoľko naše práce sú skôr zamerané na konzerváciu múrov. Tzn. keby sme to nerobili, viaceré múry by mohli byť už padnuté. Aj toto jedna z vecí špecifická pre projekt Katarínka.

ALE: Vedeli by ste si predstaviť na Katarínke strechu?
ALE: Páčilo by sa vám na Katarínke skôr pamiatka s ruinálnym charakterom, alebo obrovská budova uprostred lesa?
ALE: Kto by to celé zaplatil a vládal udržiavať?
ALE: Ako by ste mohli navštíviť areál kostola kláštora, keby bol uzamknutý?

Pozrime sa na to, aké ciele sme si na rok 2016 stanovili:

Je tu posledna etapa rekonštrukcie veže kostola na účely vyhliadky a príležitostných výstavných priestorov, ktorá bude zahŕňať najmä:

 • dokončenie schodísk a zábradlí
 • dokončenie vyhliadkového podlažia a kolaudácia
 • priebežné škárovanie interiéru

V kostole pokračujú z minulých rokov konzervačné práce:

 • oprava hlavíc pilierov v lodi kostola,
 • domurovanie dlhého múru v presbytériu
 • prieskum druhej krypty v lodi kostola

Ďalej v kostole plánujeme aj práce murárskeho charakteru:

 • rekonštrukciu záklenku na východnej strane kostola,
 • prestavbu „na sucho“ murovaného (t.j. bez malty) múru v presbytériu z kvalitnejších tehál,
 • hĺbkové škárovanie gotického múru pri oltári

Po minuloročnom zafixovaní posledných korún múrov kláštora nás čaká ešte

 • zachytávanie omietok
 • škarovanie prízemného muriva

Ukončenie letnej sezóny 2015 na Katarínke

6. septembra sme ukončili letnú pracovnú sezónu na Katarínke.

Pracovať ešte budeme na jesenných víkendových akciách, ale gro prác hlavnej sezóny je ukončené.
Čo sa nám podarilo dokončiť?

Veža:

 • tesárske práce: drevené schody (na 2., 3., 4., a 5. poschodie) sú už všetky hotové, chýbajú už len zábradlia na dvoch zo štyroch schodísk a zábradlia okolo otvorov. Boli vykresané všetky stĺpiky (14 ks) a pripravené madlá na chýbajúce zábradlia, dokončia sa v lete 2016.
 • najvyššie 5. poschodie – zvonové – bolo komplet premurované a opravené, vysekaných a vymenených či doplnených boli desiatky tehiel, zrekonštruované boli nadokenné záklenky, fixovali sa omietky a komplet sa preškárovali všetky steny

Kláštor – tri rôzne pracoviská:

 • tzv. „Pondusov múrik“ – teda severný múr severného krídla kláštora aj s reprezentačným vchodom do kláštora (smerom k veži kostola) – bol odkopaný, celý hĺbkovo premurovaný (bol rozpadnutý do hĺbky) a realizoval sa na ňom technologický experiment, ktorého podstatu je, že každý 1.5m úsek je namurovaný inou vápennou zmesou (čistou resp. nadstavenou bielym cementom, trassovým cementom, metakaolínom, zeolitom a tehlovou drťou), koruna je riešená v troch variantoch – bez ochrany, s ochranou zatrávnením a s prekrytím celtou. Keďže ide o exponovaný múr, ktorý bude z jednej strany kompletne prisypaný, hrozí vymŕzanie malty a v podmienkach Slovenska zatiaľ nie je preverená technológia riešiaca túto situáciu – tak to skúšame experimentálne v spolupráci s firmou Obnova s.r.o.
 • „T-čkový múr“ uprostred stojacej časti kláštora bol kompletne premurovaný a preškárovaný do pôvodnej podoby, koruny múrov boli zatrávnené a omietky boli prichytené.
 • „L-kový múr“ teda východná časť kláštora – bola po intenzívnej minuloročnej konzevrácii tento rok dokončená – konzervovali sa špalety nižších okien, osadili sa novovykresané trámy do konštrukčných otvorov statického systému kláštora, domurovala sa vyčnievajúca časť priečky a fixovali sa omietky.

Interiér kostola:

 • dva piliere v juhovýchodnej časti kostola – oprava hlavíc pilierov, zatrávnenie. Piliere boli v roku 2006 opravované, avšak vtedy ešte neboli zatrávnené. Kontrolou a opravou poškodených častí malty sme sa presvedčili, že zatrávnenie je skutočne nevyhnutné a pomáha malte vyzrieť bez toho, aby sa rozpadala.
 • presbytérium kostola – jeho západný múr pri skale sa o čosi vytiahol na úroveň exteriérového terénu

Pamiatkové výskumy:

 • Archeologický výskum bol tento rok realizovaný v menšom rozsahu – vo veži kostola (pre osadenie päty budúceho schodiska do pevného betónového základu) cca 1×1.3m a dohľad pri odhaľoaní a konzerácii S kláštorného múra (tzv. Pondusov múrik).
 • Stavebno-historický výskum sa realizuje na stojacom objekte kláštora; očakávame, že vo variantoch dá odpoveď na otázky možného budúceho väčšieho odkrytia tohto krídla kláštora alebo jeho čiastočnej rekonštrukcie či konzerovania iba v súčasnom stave.