Biosanácia korún múrov (2013)

V auguste v roku 2013 sa uskutočnil na Katarínke experiment zatrávňovania korún múrov kláštora s ílom.

Ide o metodiku konzervácie korún múrov ich opätovným zatrávnením. Týmto spôsobom zlepšujeme podmienky pre vyzrievanie novej malty a predĺženie života múru. Táto metóda bola vyvinutá priamo na Katarínke.

Ak vás to zaujíma a chcete sa dozvedieť viac, neváhajte, kliknete a pozorne počúvajte.

Hlavná letná sezóna 2010 ukončená!

Začiatkom septembra sme ukončili hlavnú pracovnú sezónu tohto roka. Pokračovať budeme ešte víkendovými prácami.

Jedným z výsledkov tohtoročného snaženia je záchrana štukovej výzdoby a záklenku v bočnom múre lode kostola. Bol to prechod do niekdajšej bočnej kaplnky. Stav bol alarmujúci a hrozilo zrútenie a zničenie štukovej výzdoby na múre.

Po vymurovaní špaliet prechodu a zaklenutí plným (polkruhovým) oblúkom pomocou tehiel sa ohrozené murivo podarilo podmurovať a stabilizovať.

Plán prác na sezónu 2010

Počas letnej sezóny 2010 realizujeme tieto práce:

LOĎ KOSTOLA

 • Záchranu vzácnej štukovej výzdoby na východnej bočnej stene lode kostola – podmurovaným záklenkom (oblúkom) nad znovuvymurovanými špaletami (Priorita 1)
 • Dokončenie kritických miest lode kostola pri zemi (predovšetkým južné nárožia)

VEŽA KOSTOLA

Prvá etapa rekonštrukcie 30 metrov vysokej veže kostola na účely vyhliadky a príležitostných výstavných priestorov.

Interiér a funkcie vo veži:

 • znovuvybudovanie podlaží v interiéri veže tradičnými technológiami,
 • vybudovanie vrchného vyhliadkového podlažia zapusteného pod okraj múrov veže, z ktorého sa bude dať rozhliadnuť do ďalekých končín Malých Karpát a Trnavského kraja – čím nenarušíme súčasný vzhľad a siluetu pamiatky
 • ručné kresanie trámov z dubového dreva dobrovoľníkmi, ktoré budú slúžiť ako konštrukcia podlaží veže

Exteriér veže:

 • konzervácia koruny veže, ktorej veľká časť je poškodená a padajúce kamene, tehly či malta ohrozujú návštevníkov prechádzajúcich pod vežou, čo je najexponovanejšie a najnavštevovanejšie miesto (Priorita 1)
 • preškárovanie západného a severného líca múru veže a fixáciu uvoľnených omietok na severnej fasáde veže
 • zaistenie a oprava poškodených okenných otvorov vo veži

KLÁŠTOR

 • Vzhľadom na zrútený múr v kláštore na jar 2010 – staticky zaistiť susediaci múr, ktorý vykazuje známky poškodenia pri zemi, jeho odizolovanie od zrážkovej vody (Priorita 1)

VÝSKUMY

 • Archeologický výskum: pokračovať vo výskume najstarších častí lokality – gotickej kaplnky, jej interiéru aj exteriéru a priľahlého cintorína
 • Antropologický výskum – v súvislosti s archeologickým výskumom – budú skúmané kostrové nálezy z aktuálnej sezóny aj zo sezóny 2009
 • Pamiatkový (stavebnohistorický a umeleckohistorický) výskum – 2. etapa: loď kostola, presbytérium a staršie architektúry pod ním
 • Geodetické zameranie – objekt kláštora – 3D zameranie a modelovanie, ortofotogrametria

Deštrukcia múru v kláštore 27.2.2010

Po špecifickej zime s množstvom snehu a veľkými výkyvmi teplôt – na Katarínke na objekte kláštora padol cca 4m úsek muriva, ktorého vrchná časť už bola konzervovaná a nezdal sa byť v stave statického ohrozenia…

Je to prekvapujúce a smutné, bol v tom však i kus šťastia, pretože nedošlo k žiadnemu zraneniu ľudí ani ďalším škodám. Pozitívum tejto udalosti je, že upozornila na vnútornú poruchu muriva resp. malty v jadre múru a preto o to opatrnejšie budeme pristupovať i k ďalším podobným múrom v kláštore. Navonok murivo vyzeralo zdravé, avšak vzorky malty z jadra jeho padnutej spodnej časti ukazujú na značné narušenie vlhkosťou (monžstvo snehu túto zimu, záveje, veľké rozdiely teplôt a náhle topenie), pričom štruktúra malty v jadre múru bola rozpadnutá a narušená. Smutné je, že išlo o zaujímavý múr, ktorý bol od 3m vyššie už preškárovaný a korunu mal premurovanú, obsahoval jediný autentický interérový otvor v kláštore (špalety dverí do kláštornej cely). Žiaľ, nestihli sme riešiť jeho statiku (hlavne) pri zemi, keďže sme presunuli ťažisko našich aktivít z kláštora na – predsa len – umelecky a historicky vzácnejší kostol ktorý plánujeme tento rok dokončiť. Na tieto kláštorné múry by došlo tak o rok alebo dva… podľa našich predbežných plánov. Objem padnutého muriva odhadujeme na asi 16 kubíkov (4-5m šírka x 7 m výška x asi 60-90 cm hrúbka, mínus okno a otvor naspodu).

Nakoniec – posúďte sami: