Zažaté fakle, sviece a petrolejky v rámci podujatia Noc hradov a zrúcanín 2014

V sobotu 16. augusta 2014 v rámci podujatia Noc hradov a zrúcanín, do ktorého sa zapojilo aj niekoľko slovenských hradov a pamiatok, sa aj na Katarínke zažali fakle, sviece a petrolejky. Náš program prilákal aj napriek chladnejšiemu počasiu 300 návštevníkov.

Večer otvoril koncert komornej hudby v podaní a gitaristu a skladateľa Ondreja Veselého a sopraniskty Evy Šuškovej. Kostolné ruiny svojou atmosférou a osobitým duchom tohto miesta predstavili úžasnú symbiózu medzi prírodným prostredím a akýmsi náznakom koncertnej sály.

Okrem skladieb J. S. Bacha, C. Domeniconiho, či N. Boulanger zazneli i diela žijúcich renomovaných slovenských skladateľov – popri éterickom žalme „Nad Rzekami Babilońskiemi“ od Ondreja Veselého to boli i kompozície Viery Janárčekovej a Vladimíra Bokesa, ktorý sa koncertného uvedenia jeho Žalmov zúčastnil aj osobne.

Po krátkom daždi počas prestávky sa silueta Katarínky odela do pôsobivej dúhy a naladila návštevníkov na pokračovanie programu – slávnostnú sv. omšu, ktorú celebroval Ľudovít „Lemuel“ Kubán.

Už za tmy sme návštevníkov pohostili netradičným jedlom – mastnými chlebmi s cibuľou a s množstvom domácich koláčikov. Napokon bola nasýtená aj zvedavosť po histórii: nočným sprevádzaním za svetiel fakieľ a petrolejok, ktoré bolo spestrené v najväčšej miestnosti kláštora a v kostole aj divadelnými vstupmi z histórie kláštora. Veríme, že najvytrvalejší návštevníci odchádzali z Katarínky pred polnocou plní dojmov a zážitkov z tejto netradičnej noci.