Projekt Katarínka

Projekt, ktorým sa mladí ľudia formou letných táborov snažia zachrániť tento kláštor pred ďalším pustnutím a rúcaním a oprášiť jeho búrlivú a zaujímavú históriu. Tábory sú určené pre mladých ľudí vo veku od 17 rokov z celého Slovenska (dobrovoľníkov bez nároku na finančnú odmenu). Konajú sa počas leta v júli až auguste v štyroch dvojtýždňových turnusoch a sú plánované i na ďalšie roky až do celkového zakonzervovania stavby.

Organizátor projektu

Občianske združenie KATARÍNKA v spolupráci so Združením kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM) – mládežníckou nepolitickou organizáciou mladých kresťanov, ktorej základom sú spoločenstvá mladých a ktorá organizuje rôznorodé mládežnícke akcie – napr. Akadem – stretnutia akademickej mládeže, letné tábory na záchranu pamiatok – Dubova Colonorum, Bzovík, pešiu púť Muráň Levoča a pod.

Projekt KATARÍNKA organizuje o.z. Katarínka a ZKSM (stanovy o.z. Katarínka) pre mladých (nielen veriacich) z celého Slovenska v spolupráci s Pamiatkovým úradom Trnava, Obecným úradom Dechtice, podnikom Lesy SR – o.z. Smolenice, Vlastivedným múzeom v Hlohovci, Západoslovenským múzeom v Trnave (predtým s Archeologickým ústavom SAV v Nitre) a Rehoľou menších bratov františkánov.

Projekt je finančne podporovaný Ministerstvom školstva SR (Programy podpory a ochrany mládeže SR), Ministerstvom kultúry SR a v minulých ročníkoch bol podporený sponzormi či už finančne alebo rôznymi inými druhmi pomoci.

Cieľom projektu je

 • záchrana ruín pred zrútením a zakonzervovanie múrov, komplexný archeologický, historický, pamiatkový aj geofyzikálny výskum,
 • vyčistenie a udržiavanie areálu kláštora i celej okolitej prírodnej rezervácie Katarína (rušenie ohnísk, poriadok, náučný chodník…)
 • dať mladým ľuďom šancu prežiť mimo civilizácie dva týždne na ktoré nikdy nezabudnú a obohatia ich
 • záchrana Katarínky dobrovoľníkmi
 • dokázať, že z nadšenia, odhodlania a dobrovoľníckej práce mladých ľudí sa dá účinne zachrániť vzácna kultúrna pamiatka

Nechceme Katarínku kompletne zrekonštruovať, ale konzervovaním ju zachovať v dnešnom stave ďalším generáciám, čo má dva dôvody:

 • jednak obmedzené finančné možnosti,
 • ale hlavne snaha zachovať súčasný ruinálny vzhľad a atmosféru zrúcanín kláštora

História projektu

 • v auguste 1994 vznikol prvý nápad zorganizovať tábory na Katarínke. Peter Herceg ako tvorca myšlienky sústredil okolo seba prvý organizačný tím a od jesene sa začali konzultácie s odborníkmi
 • Prvé tábory i práce sa veľmi úspešne začali už v júli 1995 a zúčastnilo sa ich vo dvoch turnusoch takmer sedemdesiat mladých ľudí z celého Slovenska. Vybudovalo sa táborisko a základné táborové stavby, vyčistil sa areál zrúcanín, vytriedili napadané skaly, zameral a zdokumentoval sa stav objektu
 • Druhý a ďalšie ročníky sa konali každé leto v júli a auguste od roku 1996 a na táboroch sa doteraz zúčastnili už stovky mladých ľudí.
 • v r. 1996 a 1999 bola vypracovaná projektová dokumentácia konzervácie v spolupráci s projekčnou a diagnostickou firmou PRODIS Bratislava, ktorá odvtedy metodicky dohliada na konzervačné práce
 • v r. 1996 sa vykonali terénne úpravy v areáli kláštora a kostola, odstránilo sa množstvo stromov a náletových krovín bezprostredne zasahujúcich do murív
 • od r. 1997 sa prevádza archeologický výskum, zdokumentovanie, zameranie a následná prezentácia resp. konzervácia základov ďalších objektov (v r. 1997-2000 baroková kaplnka pred kostolom, v r. 2000 objavený a konzervovaný vstup do kláštora, v r. 2000-2001 objavená, preskúmaná, vyčistená a prekrytá krypta v lodi kostola, v r. 2003-2005 objavené a preskúmané základy gotickej kaplnky v presbytériu kostola, v r. 2004 pod sutinou v presbytériu objavený veľký barokový oltár aj so sochami sv. Kataríny, sv. Tekly a torzom anjela)
 • od r. 1996 sa intenzívne konzervovali a premurovávali zvyšky kláštorných múrov, nadokenných klenbových oblúkov a podmurovali prízemné časti pilierov v kostole, čím sa zaistili múry pred celkovým zrútením
 • v r. 2000 a 2004 sa konala naša profilová výstava „Tajomstá kláštora sv. Kataríny“ v Západo-slovenského múzea v Trnavev r. 2001-2003 boli rekoštruované tehlové nadokenné oblúky ich rozobraním a opätovným skladaním, v r. 2003 sa riešil vrch múru opätovným zatrávnením
 • v r. 2004 bol konzervovaný veľký štít kostola (výška 22m), rekonštruované okná v ňom a doplnené ručne tesané dubové trámy. Vysoké múry boli prístupné vďaka lešeniu firmy ASSA Profi z Bratislavy
 • v r. 2005 bola konzervovaná 30m vysoká kostolná veža – staticky zaistené prasknuté nárožie, kde akútne hrozilo zrútenie časti veže
 • v r. 2006 – 2009 boli zakonzervované bočné múry kostola vrátane rekonštrukcie pilierov a okien
 • v r. 2002 – 2010 pokračoval archeologický výskum najstarších častí lokality: základov gotickej kaplnky a stavieb, ktoré tam stáli ešte pred vznikom kláštora, ako aj objavených barokových súčastí kostola – napr. kamenného oltára, pričom boli objavené aj sochy sv. Kataríny a sv. Tekly
 • v r. 2010 bol rekonštruovaný záklenok bočného múru kostola so vzácnou štukovou výzdobou, pokračovalo sa s opravou veže, kresali sa trámy na opravu jej podlaží a skonštruoval sa rumpál na dvíhanie ťažkých bremien do veže – na spôsob historických zariadení.
 • v r. 2010-2016 pokračuje rekonštrukcia veže a jej podlaží na účel vyhliadky so zapustenou skrytou strechou, ktorá bude slúžiť ako vyhliadkové podlažie. V tomto období konzervovalo murivo a okná veže, kresali sa trámy na opravu jej podlaží a bol skonštruoval ručne kresaný rumpál na dvíhanie ťažkých bremien do veže – na spôsob historických zdvíhacích zariadení.
 • v r. 2017 sa podarilo sprístupniť vyhliadkovú vežu pre verejnosť, ako aj pokračovať v konzervovaní schátralých častí kláštora.

Počas konania projektu od roku 1995 boli vyškolené každoročne desiatky mladých dobrovoľníkov ako nových organizátorov ďalších ročníkov táborov; doposiaľ sa zapojilo takmer 1600 mladých dobrovoľníkov. Takisto sa podarilo verejne prezentovať tento projekt v masmédiách, popularizovať ho medzi mladými ľuďmi na rôznych mládežníckych podujatiach ako aj od r. 2000 každoročne prezentovať odbornej verejnosti na výstave pamiatok a múzeí Nostalgia Expo či na odborných konferenciách. Projekt Katarínka bol ocenený redakciou časopisu Pamiatky a múzeá ako Akcia – podujatie roka 2004 na poli záchrany kultúrnych pamiatok.

Ďalej plánujeme

 • dokončiť konzerváciu zvyšných múrov a klenbových oblúkov kláštora. Na kostole plánujeme pokračovať v konzervácii a oprave veže, ďalej konzerváciu bočných múrov, pilierov a ozdobých tehlových ríms a hlavíc stĺpov, či múrov kláštora
 • ďalej pokračovať v systematickom archeologickom výskume a konzervovaní odkrytej architektúry – obvodových múrov
 • spolupracovať so Správou CHKO Malé Karpaty pri rekultivácii Prírodnej rezervácie Katarína, pretože okolie tohoto kláštora bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu a nachádza sa v Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty.

Ako žijeme v tábore

 • odrezaní od civilizácie
 • bez hodiniek a mobilov
 • doobeda pracujeme
 • poobede zažívame dobrodružstvá a „preciťujeme“ rôzne táborové hry
 • večer sa zabávame pri táborovom ohni
 • program tábora a hry vo voľnom čase sú orientované do histórie pričom sa snažíme vo všetkom si zachovať historický ráz na spôsob rehoľníkov v 17. storočí

Pridaj sa k nám a prihlás sa na družinu!

Výročné správy

Čo je to „Rád sv. Kataríny“

 • na zvýšenie atraktivity sme založili „rád Katarínkovcov, záchrancov kláštora“, ktorého členmi sú vlastne všetci účastníci táborov
 • na dva týždne sa „Katarínkovci“ prenesú do histórie a stanú stredovekými mníchmi žijúcimi v prírode bez zbytočných výdobytkov civilizácie
 • slávnostným oblečením je habit z vrecoviny
 • zachovávajú sa isté rituály, ktorými sa snažíme priblížiť životu pôvodných mníchov na Katarínke
 • žije sa podľa Regule bratov a sestier Katarínkovcov – Rádu sv. Kataríny, ktorá je dôležitou súčasťou táborového života

4 piliere Katarínky

Katarínku ako projekt podopierajú tieto 4 piliere:

 • Práca
 • Duchovno
 • Spoločenstvo
 • Genius loci (Duch miesta)

Tieto piliere zároveň tvoria víziu projektu Katarínka. Piliere vyvažujeme a snažíme sa z ničoho neuberať, či niečo presadzovať. Nie je to len o práci, no bez práce na Katarínke by cieľ projektu Katarínka nemal zmysel.

Viac informácii o pilieroch sa môžete dočítať v nasledovnom blogovom článku.

Ako pracujeme

 • domurovávame vypadané prízemné časti múrov a pilierov čím staticky zaisťujeme múry
 • konzervujeme zvetrané a poškodené koruny – vrchy múrov, ktoré naspäť rozoberieme až po pevný podklad a premurujeme do pôvodnej výšky i ruinálnej podoby pôvodnou metódou použitím klasického haseného vápna
 • špárujeme poškodené časti múrov
 • spevňujeme statický systém muriva dopĺňaním ručne tesaných dubových hrád na miesta, kde kedysi boli osadené
 • kosíme lúky a areál kláštora a čistíme ho od náletovej zelene
 • pod dohľadom a vedením Západoslovenského múzea v Trnave a Vlastivedného múzea v Hlohovci vykonávame archeologický výskum a konzervovanie alebo spätné zakrývanie už preskúmaných nálezísk

Tábor sa nachádza neďaleko samotných ruín za hranicou prírodnej rezervácie.
Poloha tábora (merané pri hranici prírodnej rezervácie):

 • N 48 o 33,284″
 • E 17 o 32,325″ (GPS s presnosťou 10 m).

Mapka a daľšie informácie o polohe: Kde je Katarínka?