Publikácie o Katarínke

Tu nájdete zoznam publikácií, kde je spomínaný kostol a kláštor sv. Kataríny aj so samotným textom.

Odborná sekcia

Doterajšie skúsenosti pri obnove zrúcaniny kláštora Katarínka

Autor: Peter Herceg
Stianuť dokument vo formáte PDF
2009

Katarínka je pomenovanie lokality ako aj Kláštora a kostola sv. Kataríny Alexandrijskej pri Dechticiach, … a formovanie vzťahu mladej generácie ku pamiatkam a hlbším hodnotám.
Pracovným cieľom projektu je konzervácia všetkých murív, sprístupnenie a turistické zatraktívnenie areálu ako aj praktická realizácia archeologického výskumu ako i ďalších výskumov z podporných vedných odborov.
Tento interdisciplinárny prístup prináša aj ovocie v podobe nových zaujímavých objavov a architektúr, ktoré posunuli históriu tohoto miesta do prvej polovice 15. storočia objavom základov väčšej zaklenutej gotickej kaplnky.
Popri konzervačných prácach sa realizujú aj experimenty či už so statickými zásahmi (napríklad dodatočné kotvenia) alebo s metodikou najvhodnejšieho riešenia korún murív napríklad biosanáciou – opätovným zatrávnením.

Kláštor sv. Kataríny pri Dechticiach

Autor: Martina Matulová
Stianuť dokument vo formáte PDF
2003

Cieľom diplomovej práce je poskytnúť – využitím predchádzajúcich prác i výsledkov vlastného samostatného archívneho výskumu – ucelený obraz o histórií, vzhľade, fungovaní a osude kláštorného komplexu od jeho vzniku počiatkom 17. storočia až do a po jeho zániku koncom 18.storočia.

Pramene k dejinám Katarínky v Centrálnom františkánskom archíve v Ríme

Autor: Ivana Kvetanová a Trnavská univerzita
Stianuť dokument vo formáte PDF
2019

Zaniknutý františkánsky kláštor sv. Kataríny Alexandrijskej pri Dechticiach (Katarínka, okr. Trnava) vzbudzuje v poslednom čase pomerne veľkú pozornosť a záujem nielen odbornej, ale i laickej verejnosti. Cestu za poznaním dejín tohto posvätného miesta otvoril práve Jozef Šimončič.

Arcibratstvo Pásikárov v Chtelnici

Autor: Ivana Kvetanová a časopis Chtelničan
Stianuť dokument vo formáte PDF
2018

Existenia kláštora Svätej Kataríny pri Dechticiach (Katarínka) ovplyvnila aj život obyvateľov žijúcich v bezprostrednom okolí. Stala sa centrom pútnikov, ktorí sem putovali, či už veriac v zázraky Sv. Kataríny Alexandrijskej – patrónky kláštora…

Možnosti lokalizácie pôvodného areálu kláštora pomocou historických máp, písomných prameňov a archeologickej prospekcie

Autor: Peter Herceg, Ivana Kvetanová
Stianuť dokument vo formáte PDF
2009

Areál pôvodného kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej pri Dechticiach na základe dochovaných prameňov zaberal väčšie územie než aké poznáme zo súčasnosti. Okrem budov samotného kostola a kláštora, z ktorých sa nám zachovali len ruiny, k nim patrilo aj širšie hospodárske zázemie. Rozsah areálu bývalého františkánskeho kláštora možno rekonštruovať podľa historických máp a to konkrétne z 1., no predovšetkým z 2. vojenského mapovania, či katastrálnej mapy z roku 1898. Verifikáciu a spresnenie týchto údajov dopĺňa priebežný archeologický, geofyzikálny a historický výskum lokality. Rovnako prínosná je archeologická prospekcia, pri ktorej sa nedeštruktívnou metódou bádania – prieskumom okolia podarilo na jar v roku 2009 lokalizovať priestor kláštornej záhrady, nachádzajúcej sa severne od samotného kostola a kláštora.

Kláštor sv. Kataríny Alexandrijskej pri Dechticiach (Katarínka) a jeho archeologické objavy

Autor: Ivana Kvetánová
Stianuť dokument vo formáte PDF
2012

Existencia kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej (tzv. Katarínka) sa zapísala nielen do histórie Dechtíc a jej širokého okolia. Známa bola ako jedno z pútnických miest na území vtedajšej Habsburskej monarchie. Založenie kláštora v roku 1618, príchod františkánov na toto miesto hneď o rok nato, neboli náhodné. Vďaka písomným prameňom, ale i archeologickému výskumu, ktorý sa tu realizuje už od roku 1997 v spolupráci s OZ Katarínka, sa posúvajú dejiny Katarínky hlbšie do histórie. Práve archeologický výskum sa počas posledného desaťročia zameriaval na skúmanie toho, čo predchádzalo samotnému založeniu františkánskeho kláštora

Album Arcibratstva pásikárov v Chtelnici

Autor: Ivana Kvetánová
Stianuť dokument vo formáte PDF
2021

Existencia kláštora Svätej Kataríny pri Dechticiach (Katarínka), ovplyvnila aj život obyvateľov v jeho bezprostrednom okolí.
V príspevku prezentujeme novoobjavený album Arcibratstva pásikárov v Chtelnici. Spoločenstvo chordigerov existovalo aj pri františkánskom kláštore Sv. Kataríny pri Dechticiach, ku ktorému patrili aj pásikári z Chtelnice.


Diplomovky / bakalárky / referáty našich dobrovoľníkov

Vyberáme pre vás práce našich dobrovoľníkov, ktorí zažili Katarínku a napísali o nej prácu: