Archeologický výskum

Výskum františkánskeho kostola a kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej pri Dechticiach (tzv. Katarínka) sa v posledných rokoch zameriaval predovšetkým na skúmanie staršej histórie tohto miesta, ktorá do istej miery predchádzala samotnému príchodu františkánskych mníchov, ktorí sem boli pozvaní majiteľom panstva Krištofom Erdödym na začiatku 17. stor.

Gotická kaplnka, ktorá sa tu nachádzala v 15. stor., sa pravdepodobne využívala aj na začiatku 17. stor., teda po príchode františkánov. Až postupne ju nahradili väčším kostolom, ktorý viac vyhovoval potrebám františkánskych mníchov, ktorí sa tu v roku 1619 usadili.

Priebeh archeologického výskumu

od roku 2007 výskum pod gesciou  Doc. PhDr. Michala Slivku, CSc. realizuje Mgr. Ivana Kvetánová, PhD.
1999-2005 Mgr. Jozef Urminský (Západoslovenské múzeum Trnava)
1997-1998 PhDr. Milan Hanuliak, DrSc. (Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied Nitra)

Rok 2016

Archeologické práce prebiehali v sezóne 2016 iba v redukovanom rozsahu – realizovalo sa nevyhnutné odkrytie poškodených prízemných častí tzv. T-čkových múrov v kláštore popri krížovej chodbe a ich domurovaním sa stabilizovali. Múry odhalili svoje tajomstvo – sú staršie ako stojaci kláštor a boli súčasťou staršieho kláštora alebo ohrady prvých kláštorných objektov. Taktiež sa začistila ešte nedoskúmaná druhá krypta v lodi a lepšie sa prekryla trvácimi a pevnými plechovými profilmi a sutinou.

Doplňujúce informácie: Výročná správa za rok 2016.pdf

Rok 2015

Intenzívne sme riešili tzv. „Pondusov múrik“, teda severný múr severného krídla kláštora (múr smerom k veži kostola aj s reprezentačným vchodom do kláštora). Bol odkopaný, archeologicky preskúmaný a celý hĺbkovo premurovaný, lebo bol rozpadnutý do hĺbky. Okrem „Pondusovho múrika“ sme archeologicky preskúmali aj časť interiéru veže v kúte, kde budú v roku 2016 osadené nové točité schody, ktorými sa bude na ňu vystupovať.

Doplňujúce informácie a foto: Výročná správa za rok 2015.pdf

Rok 2014

V tejto sezóne pokračoval archeologický výskum krypty, objavenej v roku 2013 na základe geofyzikálneho prieskumu. Nečakane rozľahlá krypta, s niekoľkými hrobovými komorami, bola úplne zasypaná sutinou z ruín klenby, premiešanou s kosťami. Ako prekvapenie bol objavený hrob františkána (ako rehoľník mal tehly pod hlavou) pod podlahou predsiene. V spracovaní kostrových nálezov pokračuje Mgr. Silvia Bodoriková, PhD.

Doplňujúce informácie a foto: Výročná správa za rok 2014.pdf

Rok 2013

Archeologický výskum priniesol ďalší nový objav: na mieste, už pred časom zameranom našimi geofyzikmi ako možná krypta, sme ju skutočne objavili. Krypta bola úplne zasypaná sutinou z ruín kostola a klenby, avšak našlo sa dosť kostí – zväčša premiešaných po pravdepodobnom prekopávaní hľadačmi pokladov v dávnejšej minulosti. Tieto nálezy spracúva naša antropologička Mgr. Silvia Bodoriková, PhD.

Doplňujúce informácie a foto: Výročná správa za rok 2013.pdf

Rok 2012

Výskum sa sústredil na preskúmanie gotickej kaplnky, ktorú sa podarilo lokalizovať presne pod presbytériom neskoršieho – františkánskeho kostola. Našim cieľom bolo zistiť čo najviac údajov k dejinám objektu gotickej kaplnky, avšak neobišli sme ani iné objekty výskumu, ktoré súviseli s konzervačnými prácami.

Novinka na úvodnej stránke: Archeológia v roku 2012 »»
Doplňujúce informácie a foto: Výročná správa za rok 2012.pdf

Rok 2011

Archeologický výskum v lete 2011 bol pokračovaním skúmania staršej gotickej kaplnky (15. až začiatok 17. stor.), ktorá sa nachádzala pôvodne pod ruinami františkánskeho kostola sv. Kataríny Alexandrijskej (17.–18. stor.), ktorého ruiny možno vidieť do dnešných čias.

Doplňujúce informácie a foto: Výročná správa za rok 2011.pdf

Rok 2010

Výskum Kláštora Sv. Kataríny Alexandrijskej pri Dechticiach v roku 2010 realizovaný v spolupráci s mladými dobrovoľníkmi z Katarínky, priniesol k poznaniu histórie tohoto miesta niekoľko ďalších nových zistení a faktov, potvrdenie našich hypotéz, ale odokryl i ďalšie nové otázky.

Doplňujúce informácie a foto: Výročná správa za rok 2010.pdf