Archeológia v roku 2012

Archeologický výskum v roku 2012 sa sústredil na preskúmanie gotickej kaplnky, ktorú sa podarilo lokalizovať presne pod presbytériom neskoršieho – františkánskeho kostola. Našim cieľom bolo zistiť čo najviac údajov k dejinám objektu gotickej kaplnky, avšak neobišli sme ani iné objekty výskumu, ktoré súviseli s konzervačnými prácami.

Gotická kaplnka a výskum presbytéria barokového kostola

V priestore presbytéria sme sa pokúsili nájsť pôvodný vstup do kaplnky. Ten sme očakávali zo severnej – najlepšie prístupnej strany. Nanešťastie podľa obsahu výplne týchto jám, išlo predovšetkým o zásahy z 20. storočia.

V rámci výskumu presbytéria sa nám neustále potvrdzuje dôležitosť skalného brala, o ktorý sa gotická kaplnka a neskorší františkánsky kostol doslova opierajú. Využili sme možnosť pokúsiť sa zistiť, čo sa nachádza v kaverne, ktorú vidno v západnom múre presbytéria kostola.

Gotická kaplnka nebola najstaršou známou stavbou na tomto mieste. Pod jej základmi sú základy staršej stavby. Jedinou prístupnou časťou pre získanie nálezov, ktoré by nám pomohli objekt datovať, bol práve priestor tzv. jaskynky – v tme, zime, s nasadením života. S odporúčaním nášho statika Ing. V. Kohúta, ako i Pamiatkového úradu – sme sa rozhodli jaskynku (v skutočnosti vykrádačskú dieru) zamurovať nasucho kladenými tehlami.

Víťazný oblúk a zvyšky bočného oltáru

Sondou pod víťazným oblúkom barokového kostola, sme zisťovali prípadnú existenciu múru, ktorý by dokazoval rozšírenie kaplnky severným smerom, čím by dokazoval postupnosť výstavby barokového kostola.

Podarilo sa nám identifikovať kamenné ostenia okien, kamenný podstavec, ktorý môže pochádzať z niektorého z oltárov (foto vľavo).

Kláštor a jeho okná

Podobu kláštora poznáme vďaka historickým vyobrazeniam. O tom, že ide o viac menej schematické vyobrazenia s viacerými nepresnosťami, nás presvedčil i archeologický výskum počas predchádzajúcich sezón. Okrem nálezu ostení okien sme identifikovali miesto prepojenia severného múru s kolmým – východným múrom prvého nádvoria kláštora.

Zakrývanie a zasýpanie sond

Na záver sezóny nás čakalo zazimovanie Katarínky – zakrývanie a zasýpanie sond. Zasypané boli všetky, ktoré sme v roku 2012 otvorili a v roku 2013 nás čaká ďalšie odkrývanie.

Viac informácii o archeologickom výskume, ako aj podrobnú správu z výskumu z roku 2012 nájdete na tejto stránke v časti Odborné práce výskumy.
© Michal Slivka 2012, © Ivana Kvetánová 2012