Všetky polia sú povinné! A kľudne sa rozpíš!


Krok 1 z 5


0.

Svoje texty dotazníku tomto, môžeš si pre prípad archívny, či výpadku interneto-káblového, do dokumentu textového odzálohovať!


1.
Čo si? Muž
Žena
Menuješ sa, zovú ta
 Krstné meno:
 Priezvisko:
Narodil si sa (ale najmén pred 17 rokmi)Ak sa ti zobrazí iba textové poľe, zadaj vo formáte RRRR-MM-DD napr. 1998-12-31
De študuješ či robotuješ
De máš adresu svoju trvalú
 Mesto:
 Ulica, číslo domu:
 PSČ
 Štát
Numero aparatúry na rozhovor vzdálený určenej a v krajoch civilizuvaných telefónom zvanej
Jaký je kontakt tvój majlový?
Jaké je numero Tvoje rodné? Budeme ho potrebuvat na poistený
2.
Odkál sa osoba tvoja o táboroch týchto prezvedela blízka osoba/známy
katarinka.sk
rozhlas/televízia
článok na internete/v novinách
sociálna sieť
plagát/leták
sv. omša
niečo iné?
Co Ťa nakoniec motivôvalo na družinu prihlásiť sa To isté, čo otázka predošlá
blízka osoba/známy
katarinka.sk
rozhlas/televízia
článok na internete/v novinách
sociálna sieť
plagát/leták
sv. omša
niečo iné?
Keráže z družín bojových je tebe najbliššá?
Bol by si ochotný na termín iný íst ak Tvoj už dost plný začne byt? A na kerý?
Móžeš 14 dní celých v družine stráviť?
3.
Dokážeš život svój dný štrnást prežit bez civilizácie, prímača obrazonosného a zvukonosného, sita teplovodnoumývacého, krabice mrázdúchajúcej, aparatúry bezdrátovej na rozhovor vzdálený určenej, či síte velikéj internetovéj v čistote srdca a duše jak mných obyčajný (lat. Mnichus skromnus var. carpathicus) klášter náš proty zubu času hlodajúcemu bránáci?
4.
V jakom stave je schránka tvoja telesná? A čo zdravíčko, slúži? A jak slúži? Ale PRAVDU napíš! Koľko míľ dokážeš obydlí duše svojéj prenášat po teréne né najrovnejšóm v čase od svitu do mrku s batóžkom plným? Naše bojové výpravy náročné sú... Prosíme, uveď léky ktoré užívaš pravidelne a či absolvoval si, prípadne momentálne terapiu zameranú na liečbu akýchkoľvek fyzických či psychických chorôb absolvuješ práve.
5.
Ak sa hlásiš ne sám, vyjadri závislos účasty tvojej od účasty tlupy tvojej, alebo osoby miluvanej tvojej ...?
6.
Víš zručne narábat: chlap ze sekerú či lyžicú murárskú; deva z vareškú; šecci -nástrojom lúbozvučným hudobným? Či pomôcť vieš v zranení či iných neduhoch blížneho tvojho a vzdelaný v oblasti tejto si?
7.
Zložil si už volakedy svoje kosty na noc pod širákom a pod oblohú nádherne hviezdnatú či pod šátrom plátenným?
8.
Spočinul si už v živote svojóm na táboroch podobných zvaných Strom života, 5Pé, Brontosaurus..., víš či tušíš, čo ta asi čaká ?
9.
Bojíš sa noci, samoty, zvírat dyvokých ...?
10.
Rád sa hráš, bojuval si u s tureckým barbarom či zbojnýkom nebezpečným a či ochotný si brányt oččinu svoju proty votrelcovi a dušu pred dábla nástrahami?
11.
Čo poteší a zvyčajne potešuje srcco tvoje a čo žlč tvoju zbúrit ví?
12.
Čo by sa so svetom týmto událo, keby ľudá myšlínky svoje ukrývať nedokázali?
13.
A stravovať sa ako ráčiš? Všehožrútom si alebo homo vegetariánus ťa zvú? Aj na nejaké potraviny alergický si? A čo dáke problémy? Veľa času musíš na latríne stráviť, keď dačo nesprávne poješ? Alebo ti všetko dobre trávi? Čo taká múka, z mlieka veci a iné oné? A to...ako sa to len volá... histamín! Aj ty s ním máš problém ako niektorí iní naši mnýsi? Všetko nám tu napíš, čo móžeš i nemóžeš, len na nič nezabudni a poriadne sa rozpíš! Keď aj surovinu po surovine musíš menovať... radšej veľa ako málo! Veď aby bratá a sestry v kláštornej kuchyni vedeli, čím ťa kŕmiť móžu.
14.
Napíš verše slová týto obsahujúce:
dobro, poklad, dábol, turek, mnýsi, dub, prátelá, sokol, klášter, láska, zbrojnoši, práca.
15.
tajomne znaky
16.
Kerú z vlastnostý svojích za nevšennú považuješ a čím by si dokázal druhov svojích zabavit?
17.
Jakých vecí päť by si si na výpravu do lesov dyvokých, hlbokých a tmavých zebral?
18.
Jaké tóny muziky uchu tvojmu lahodá a jaká z činnostý v dobách dnešných športami zvaná telo i ducha tvojho oblažuje?
19.
Čo si od tábora tohto nášho slubuješ - tvoje predstavy, sny, túžby ...?
20.
Ak náhodú sa pre záujem veliký tento rok na teba neujde, mal-mala by si záujem o pobunnutý tvojem na bratskom tábore Dubova Colonorum na Orave, či na tábore tomto aj leto budúce?
21.
De je pes zakopaný?
 
Súhlas
so spracovaním údajov
(kvôli poisteniu atď)

Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v o.z. Katarínka. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje budú spracované pre účely o.z. Katarínka v zmysle Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Nevyhnutné osobné údaje ďalej poskytujeme poisťovni pre účely úrazového poistenia. Súhlas je daný na dobu neurčitú, ktorý je možné kedykoľvek písomne odvolať.
 

Ešte opíš kód overovací
(Na veľkosti písmenok nezáleží) Je to kvóli hnusobám automatickým, internetovým


Ďalej