Pamiatková obnova a technológie

Konzervačné práce a statické zaisťovanie

2006 - Konzervácia južného múru lode kostola (júl-september 2006)

 • statické zaistenie a stabilizácia koruny východného múru premurovaním do hĺbky cca 60-70 cm a jej biosanácia - opätovné zatrávnenie pôvodným substrátom z koruny múru
 • konzervácia a statické zaistenie dvoch interiérových pilierov pomocou kotiev - závitových tyčí a kotevného systému HILTI HIT-HY150
 • čiastočná rekonštrukcia a konzervácie tehlových ríms pilierov
 • statické zaistenie výplne zamurovaného okna pomocou skrytých kotiev - zabezpečenie v súčasnej (mierne vyklonenej) polohe
 • rekonštrukcia nadokenných oblúkov (dva tehlové oblúky murované na debnení, rozpierajúce časti východného múru v spodnej časti okien)
 • rekonštrukcia ostenia okna - výška rekonštruovaného ostenia 2m - použitím ručne opracovaného travertínu (presne podľa pôvodného stavu)
 • rekonštrukcia tehlových a travertínových oblúkov okien - doplnením chýbajúcich častí tehiel a travertínových kameňov, príp. vyklinovaním
 • kompletné vyškárovanie muriva z interiérovej aj exteriérovej strany

2005 - Konzervácia a statické zaistenie veže kostola (júl - august 2005)

 • zaistenie statickej poruchy - vertikálnej 15m dlhej trhliny vo veži spôsobenej (niekoľkonásobným) zasiahnutím bleskom. Zaistenie bolo realizované "preštrikovaním" kovovými kotvami a vyplnením trhliny murivom
 • doplnenie vypadaného nárožia veže (vertikálne vypadnutie materiálu vo výške 18-25), pričom šošovkovitá výmurovka nárožia bola kotvená 36 kotvami - závitovými tyčami a chemickou kotvou HILTI HIT-HY150
 • zrekonštruovanie oblúka a parapetu južného okna vo veži
 • konzervácia trojuholníkového štítu priľahlého ku veži (vo výške 10-22 m)
 • rekonštrukcia deštruovanej tehlovej koruny veže vo výške cez 30m
 • konzervácia dodatočnej šikmej tehlovej podmurovky krovu pochádzajúcej z neskorších prestavieb kostola - zaistená zapustenými oceľovými konzolami zabraňujúcimi zosunutiu a kompletne premurovaná a preškárovaná
 • rekonštrukcia otvorov po pôvodných drevených trámoch lešenia a krovu v trojuholníkovom štíte
 • zachovanie hniezdiska sokola myšiara (Falco tinnunculus) v otvore štítu a jeho zrekonštruovanie. Hniezdo bolo počas konzervačných prác osídlené práve vylietavajúcimi mláďatami, preto boli práce orientované do iných častí a po ich vyletení 12.7. bolo murivo zaistené. Takisto bolo zachované hniezdisko krkavcov čiernych (Corvus Corax)
 • osadenie dvoch bleskozvodov (vrátane revíznej správy) na zabránenie ďalšej deštrukcie spôsobenej bleskami
 • odstránenie prehnitých dubových trámov vo veži ohrozujúcich návštevníkov, zdravšie trámy boli ponechané v pôvodnej polohe
 • presné zameranie veže (interiéru) za účelom budúcej rekonštrukcie drevených podlaží

Plagáty a informačné tabule - na stiahnutie

Prezentácie

Materiály a technológie

 • Na konzerváciu a škárovanie používame v súčasnosti mierne nadstavovanú maltu z haseného ležaného kusového vápna staršieho než 5 rokov.
 • Malta je v pomere 1:4:12 až 1:8:24 - biely cement : hasené ležané vápno : drť z neďalekého kameňolomu (fr. 0-4 až 0-8 - upravuje sa podľa frakcie pôvodnej malty)
 • Na niektorých miestach nevyžadujúcich rýchlejšie vytvrdzovanie pre ďalší postup je cementová zložka vynechávaná.
 • Koruny múrov - vápenná malta nevykazuje vhodné vlastnosti na vrchné ukončenie múrov a už po jednej sezóne vplyvom striedania teplôt a zmrazovacích cyklov - obzvlášť pri pokrytí snehovou "špongiou" dochádza ku rozdrobovaniu. Toto nastáva tiež v prípadoch, ak zmes obsahuje málo väčších zŕn plniva a priveľa prachovej zložky. Preto od roku 2006 (po vyhodnotení experimentu z r. 2003 dokazujúcom vhodnosť riešenia) koruny múrov zatrávňujeme pôvodným trávovým substrátom, odloženým pri rozoberaní narušených korún múrov.
 • Na drevené prvky používame drevo toho istého druhu ako bolo pôvodné (pokiaľ to bolo možné zistiť z fragmentov). Zatiaľ sa ukazuje že bolo používané výlučne dubové drevo. Na miestach, kde sme pôvodné drevené preklady nahrádzali, sme používali ručne tesané čerstvé (inak by sa tesať nedalo) dubové drevo.
 • Prvky drobnej architektúry pre návštevníkov (lavičky, tabule) sú z dreva červeného smreka (smrekovec opadavý). Pohľadové pútače na tabuľky zamyslení (šikmo zrezané pne) sú z dubu, osadené pomocou železných pozinkovaných konzol z firmy DONAU METALLWAREN s.r.o., Dobrá Voda (bežne k dostaniu v obchodoch) do klasického betónu.

ZKSM logo Ministerstvo Kultury SR Zachranme hrady - logo Ministerstvo Financii SR Obec Dechtice Obec Naháč Obec Chtelnica