Aktuálne

Nové video: Katarínka - rekonštrukcia podlaží veže (2011)

Máme nové VIDEO! Má minútu a pol, ale určite stojí za zhliadnutie!
Z
dvíhanie dobrovoľníkmi vykresaných dubových trámov vlastnoručne vyrobeným/vykresaným rumpálom a ich osádzanie na pôvodné podlažia do zachovaných káps:

http://www.youtube.com/watch?v=UFZiAumqpPk


Vrchné piate podlažie vo veži dokončené

Rekonštrukcia piateho - teda vrchného - zvonového podlažia veže vo výške 25 metrov sa úspešne zavŕšila začiatkom septembra.
Boli nanovo osadené dubové ručne kresané trámy tvoriace konštrukciu podlahy.

Trámy boli dvíhané rumpálom s dvoma hriadeľmi, umožňujúcimi zdvih aj pozdĺžny posun zaveseného trámu. Pri zdvíhaní tých najťažších trámov na 5. podlažie (250-300kg) rumpál obsluhovali 4 ľudia, ktorí sa celkom zadýchali, ale zvládli to.

Rumpál  Rumpál 2

Trám 1 Trám 3 Trám 2 

Pojazd na vrchu veže

Posun bol možný vďaka vozíku (inak dvojnápravovej časti podvozka banského vozňa),
ktorý nám zapožičali nadšenci rekonštruujúci neďalekú železničku. 
Vozík jazdí na vrchu veže po koľajniciach (oceľové I-profily),
ktoré bez problémov zvládli aj najťažší 300 kg trám. Jeho zdvíhanie je na obrázkoch vyššie. 
Princíp posunu a zdvihu vymyslel náš statik Vlado Kohút (na fotke), dimenzovanie I-profilov/koľajníc
i celkovú statickú funkčnosť zasa vypočítal ďalší statik Ivan Holub.

Priebeh zdvíhania najťažšieho 300 kg trámu a osádzanie piateho podlažia nájdete v tejto fotogalérii:
https://picasaweb.google.com/2011Katarinka/...


5. podlažie - konštrukcia

Konštrukciu zvonového podlažia tvorí  6 dubových ručne kresaných trámov prierezu cca 23x23 cm
a siedmy prievlak pod nimi 25x25 cm. Podlažie bolo kedysi dimenzované veľkoryso,
aby zvládlo záťaž zvonovej stolice, dynamické sily a zaťaženie zvoniacich zvonov, ktoré boli vo veži štyri.


Kolaudácia piateho podlažia

Tretieho septembra sme mohli vrchné podlažie vo veži kolaudovať: 34 mladých dobrovoľníkov sa tam zúčastnilo na "recepcii", vo veži sme zorganizovali i dynamické skúšky pri hudbe a tanci a napokon prví jedenásti priekopníci vyskúšali pohostinnosť veže počas nočného spánku vo výške 25 metrov. Všetko prebehlo skvele a bez najmenších problémov.
Každopádne, dubové dosky z podlažia boli na zimu rozobrané a odložené, a dostanú sa späť na svoje miesto natrvalo po tom, ako sa dobuduje nové - šieste podlažie, ktoré bude tvoriť jednak strechu a bude zároveň vyhliadkovým pochôdznym zapusteným podlažím na vrchu veže.

Fotogalériu zo samotnej kolaudácie 5. podlažia 3. septembra večer nájdete tu:
https://picasaweb.google.com/2011Katarinka/Katarinka2011Kolaudacia5PodlaziaVeze

Severná fasáda veže zakonzervovaná - veža je zvonka hotová

Túto letnú sezónu sa nám podarilo dokončiť aj konzerváciu veže zvonka, vysokej presne 30 metrov. Dokončili sme najkomplikovanejšiu - severnú čelnú fasádu s piatimi okennými otvormi.

Severná fasáda veže kostola pred konzerváciou - stav v roku 2009

Aj keď to z diaľky tak nevyzeralo, fasáda bola v zlom stave, medzi oknami boli praskliny pravdepodobne po ničivom zemetrasení s epicentrom na neďalekej Dobrej Vode 9. januára 1906. Kusy omietok boli vyduté a v tretine veže vo výške 10m v strede kordónovej rímsy bola pomerne veľká kaverna.

Práce nám dali zabrať, ale napokon boli dokončené aj vonkajšie obruby okien. Bolo treba na mnohých miestach fixovať omietku, injektovať ju a orámovať ju "mostíkmi" aby za ňu nezatekala voda. V tomto ďakujeme pracovníkom firmy Obnova (Michalovi Hrčkovi a spol.), ktorí najkritickejšie miesta stabilizovali a zaškolili našich dobrovoľníkov pri fixovaní omietok. Taktiež bolo nutné doplniť vypadané kamene a tehly a dôsledne preškárovať plochy, ktoré sú už bez omietok.

Veža bola prístupná z 15-poschodového systémového lešenia, ktoré zároveň slúžilo na bezproblémový prístup na všetkých 5 rekonštruovaných podlaží v interiéri veže počas ich rekonštrukcie.

Z vrchu veže sa otvárali krásne výhľady, predovšetkým na smolenické Malé Karpaty - masív najvyššieho vrchu Zárub, ako aj smerom na Trnavu, Naháč a Dolnú Krupú. V prípade dobrého počasia bolo možné vidieť Sereď, panorámu Trnavy, Galantu a Senec - teda veľkú časť Podunajskej nížiny.


Tu je možné sledovať vývoj prác na veži a v jej okolí:

Prvý záber - Katarínka v roku 1996 - keď ešte priestor pred vežou až po veľkú lúku bol úplne zarastený.
Ďalší záber na vežu je z roku 2009 - teda pred rekonštrukciou.

Veža kostola v roku 1996 Veža kostola v roku 2009 pred rekonštrukciou.

Veža na záver konzervácie - ešte z lešením.Veža po konzervácii v septembri 2011

Veža na záver konzervácie v septembri 2011 ešte s lešením. Veža po konzervácii - finálny stav, september 2011.Detail opravy fasády veže, pred zásahom (2009) a po konzervácii aj s vyriešením kaverny v kordónovej rímse (2011):

Archbishop Robert Bezák visited Katarinka on 8/27/2011

During the final camp, which takes place traditionally during the last week of August, Archbishop Robert Bezák visited us at Katarínka as he had promised us.

Despite of the extremely strong wind whichblew at the time of his visit, Archbishop celebrated a Mass in a large tent. After the Mass, we spent some time together in an informal discussion, eating bread with eggs and blackberries. At the end, Archbishop confirmed that it was not his last visit at Katarinka.

Otec arcibiskup Róbert Bezák na Katarínke

A few photos:

REKONŠTRUKCIA ZÁKLENKA v lodi kostola 2010 - nové video

Práve sme zverejnili nové video o rekoštrukcii záklenku pri prechode do bývalej východnej bočnej kaplnky v lodi kostola, ktorú sme realizovali upynulú sezónu.

Jednalo sa o špecifickú prácu, kde bolo treba postupovať nanajvýš opatrne, keďže hrozilo zrútenie časti bočnej steny so vzácnou štukovou výzdobou. Práve preto bolo nevyhnutné záklenkom podmurovať rozpadnutý prechod do bývalej, dnes už nejestvujúcej bočnej kaplnky. Náročná operácia sa podarila a stena so vzácnou štukovou výzdobou je stabilizovaná.

Ďakujeme všetkým, ktorí ku zdarnej záchrane prispeli, predovšetkým junákom, ktorí v rámci all-stars drábskeho víkendu prechod preklenuli počas jedného dňa a večera na jeden šup.


http://www.youtube.com/watch?v=GHDoQ7SgIVE

Kresanie dubových trámov na Katarínke dobrovoľníkmi

Minuloročnú letnú sezónu (júl-august 2010, ale tiež 2009) sme okrem iných prác tradičným spôsobom intenzívne kresali dubové trámy, ktoré budú použité na rekonštrukciu podlaží vo veži, pričom do prvého podlažia už boli aj osadené.
V tomto videou si môžete pozrieť, ako sa nám darilo:

http://www.youtube.com/watch?v=_mUaQGk-miQ

VÝROBA A POUŽÍVANIE RUMPÁLU v lete 2010 - videá

Počas letnej sezóny 2010 sme ručne "vytvorili" drevený rumpál (vrátok, zdvihák) na ručný pohon, ktorý slúži na zdvíhanie ťažkých bremien. V našom prípade dubových trámov do veže kostola, kde rekonštruujeme pôvodné podlažia.

Tu môžete vidieť, ako rumpál vznikal a rástol pod rukami dobrovoľníkov:

Katarínka - skladanie rumpálu (2010)


Rumpál nákresRumpál výroba

Rumpál 1Rumpál 2

Tu je celá fotogaléria z výroby a skadania rumpálu.

Rumpál bol ručne kresaný pod vedením tesárskeho majstra Mira Čárskeho počas júla a augusta. Kovové časti zhotovil Tulius (Tomáš Vlček).
Rumpál je kresaný z čerstvého jaseňového dreva, hlavný hriadeľ je z dubového dreva, pomocný hriadeľ na posun opäť z jaseňa. Rukoväte sú zo suchého jaseňa.
Autorom konštrukcie je Miro Čársky, inšpirovaný ideovým nákresom Malfina a historickými inšpiráciami majtrov Ružičkovcov z Čiech podľa renesančného staviteľa Bruneleschiho a realizačného výkresu statika Vlada Kohúta. Samotné statické výpočty realizoval náš ďalší statik Ivan Holub.

Ďalšie video ukazuje použitie rumpálu pri zdvíhaní dubových trámov (hmotnosť 120-300 kg) do útrob 30 metrov vysokej kostolnej veže. Sprevodovanie bolo cez jednoduchý kladkostroj zavesený na nosných I-profiloch ("koľajniciach") na korune veže a cez pomocné kladkové kolesá bolo lano ťahané do lode kostola na nový rumpál.

V budúcnosti bude osadený na vrchné nosné koľajnice aj pojazd (podvozok z vozňa lesnej železničky), ktorý bude cez druhý rumpálový hriadeľ umožňovať aj pozdĺžny posun zaveseného bremena.

Katarínka - koncert pre rumpál a orchester (2010)

Rumpál 3Rumpál 4

Tu je celá fotogaléria z použitia rumpálu a ťahania trámov do veže.

UKONČENIE PRÁC NA VEŽI V SEZÓNE 2010

22.09.2010 V priebehu septembra boli dokončené tohtoročné práce na exteriéri 30 metrov vysokej veže. Predovšetkým sa kompletne premurovala a zakonzervovala koruna veže (doplnených bolo asi 1300 historických tehiel) v plnom ustupovanom profile so zachovaním sklonu koruny podľa polohy zachovaných pôvodných tehiel a kameňov.

alt alt 
Koruna veže od SZ - pred zásahom (jún 2010) a po zásahu a doplnení na pôvodný profil (september 2010) 


alt 
Koruna veže od SZ - počas konzervácie - rozobraté uvoľnené časti pripravené na namurovanie (august 2010) 

Taktiež bola kompletne preškárovaná východná fasáda veže aj s fixovaním omietok a západná fasáda veže aj s domurovaním deštruovaných lizénových rámov - pilastrov a kordónových ríms. 


Dva okenné otvory na vrchnom zvonovom podlaží (východné a severné) boli nanovo zaklenuté, resp. doplnené chýbajúce časti záklenkov. Tiež boli doplnené šikmé parapety východného a západného zvonového okna.


ZKSM logo Ministerstvo Kultury SR Zachranme hrady - logo Ministerstvo Financii SR Obec Dechtice Obec Naháč Obec Chtelnica